Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Виконавчий комітет
 

 wpIspolkom_petrovi4 - page_3lvl_top

 
 

 Редактор вмісту

 
​               

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету

14.11.2012        539  

 

 

                                                                      

 

 Р Е Г Л А М Е Н Т

виконавчого комітету

Славутицької міської ради


1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Регламент  виконавчого  комітету  Славутицької  міської  ради (далі -  Регламент) є документом, який регулює організаційно-процедурні питання внутрішньої діяльності виконавчого комітету. Дотримання Регламенту є обовязковим для працівників апарату виконавчого комітету та структурних підрозділів виконавчих органів ради.

1.2. Виконавчий комітет в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Київської обласної  ради та обласної державної адміністрації, Статутом територіальної громади м.Славутича, Кодексом етики, честі, порядності, добросовісного та ефективного управління Славутицької територіальної громади, рішеннями Славутицької міської ради та цим Регламентом.

1.3. Виконавчий комітет діє на засадах законності, гласності, колегіальності, поєднання державних і місцевих інтересів, виборності, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах своїх повноважень, персональної відповідальності у вирішенні конкретних питань, взаємодії з трудовими колективами, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними об’єднаннями, відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність.

1.4. Виконавчий комітет є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, рахунки у відповідних фінансових установах.

На будинку, де розміщується виконавчий комітет, піднімається Державний Прапор України та вивішується  табличка (вивіска) відповідного зразка.

1.5. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним міській раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – відповідним органам виконавчої влади.

1.6. Виконавчий комітет Славутицької міської ради очолює міський голова.

1.7. Міський голова має першого заступника міського голови,  заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючого справами виконкому.

1.8. У разі відсутності міського голови його функції і повноваження виконує перший заступник міського голови (без видання відповідного розпорядження), а у разі відсутності останнього – один із заступників міського голови (з виданням окремого розпорядження міського голови).

1.9. Розподіл обов’язків між міським головою,  першим заступником міського голови,  заступниками міського голови та керуючим справами виконкому  визначається виконавчим комітетом шляхом  прийняттям ним відповідного рішення.

1.10.Виконавчий комітет не менше як один раз на рік звітує про свою роботу перед міською радою та міською громадою.

1.11. Організація використання робочого часу, режим роботи апарату та інших структурних підрозділів виконавчих органів ради визначаються у Правилах                  внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконавчого комітету Славутицької міської ради, що затверджується у встановленому порядку.


2. ОРГАНІЗАЦІЯ  РОБОТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

 2.1. Виконавчий  комітет утворюється Славутицькою міською радою, за пропозицією міського голови, на строк її повноважень. Після закінчення строку повноважень міської ради, виконавчий комітет продовжує  здійснювати свої повноваження до формування нового складу виконавчого комітету.

2.2. Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується рішенням міської ради у складі  міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконкому, а також керівників структурних підрозділів виконавчих органів ради, керівників підприємств, установ, організацій міста, інших осіб.

2.3.  З метою оперативного та ефективного вирішення питань, які виносяться на розгляд виконавчого комітету, для попереднього їх обговорення, повного та об’єктивного розгляду утворюються комісії: з питань реалізації Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  регламенту; з економічних питань; з соціальних питань. До складу комісій входять члени виконавчого комітету. Висновки комісій носять рекомендаційний характер і враховуються при прийнятті остаточного рішення.

2.4. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обовязків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, повязаних з виконанням обовязків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів міського бюджету.

2.5. Основні засади  функціонування та обсяг повноважень виконавчого комітету Славутицької міської ради визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.6. Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються та проводяться міським головою, а в разі неможливості здійснення ним своїх повноважень – першим заступником міського голови, по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу  виконавчого комітету.

2.7. Виконавчий комітет в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету оформлюються відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті Славутицької міської ради, приймаються на його засіданні відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються міським головою (головуючим). У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос міського голови (головуючого). Рішення виконавчого комітету, прийняті у межах його компетенції, є обов’язковими  для  виконання на території, на яку розповсюджується юрисдикція Славутицької міської ради та її виконавчого комітету.

  

3. ПЛАНУВАННЯ  РОБОТИ  ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

 3.1. Робота виконавчого комітету проводиться за перспективними (річними) та оперативними (місячними) планами.

З метою координації заходів, які проводяться в місті, складається також календарний план заходів виконавчого комітету на тиждень.

Планування діяльності виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів  здійснюється відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

3.2. Формування проектів планів роботи виконавчого комітету здійснюється             керуючим справами виконкому за пропозиціями керівників структурних підрозділів виконавчих органів ради, погодженими із заступниками міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

3.3. Пропозиції до проектів планів роботи на наступний рік подаються керуючому справами виконкому не пізніше як за 15 днів до початку року, до проекту плану роботи на наступний місяць – не пізніше як за 10 днів до початку місяця.

3.4. Проект річного плану роботи формується не пізніше як за 5 днів до початку року, місячного – не пізніше як за 5 днів до початку місяця.

3.5. Проекти річного та місячного планів роботи виконавчого комітету готуються керуючим справами виконкому і   затверджуються міським головою.

3.6. Проект календарного плану заходів виконавчого комітету на тиждень формується щочетверга помічником керуючого справами виконкому та  погоджується керуючим справами виконкому.

У календарному плані заходів виконавчого комітету на тиждень зазначається зміст заходу, дата, час, місце та організатор проведення, коло запрошених.

3.7. Контроль за виконанням планів роботи виконавчого комітету здійснюють заступники міського голови відповідно до розподілу обов’язків та керуючий справами виконкому.

 
 4. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

 4.1. Порядок денний засідання виконавчого комітету формується за поданням міського голови,  заступників міського голови, керуючого справами виконкому, керівників структурних підрозділів виконавчих органів ради, а також консультативних,  дорадчих та інших допоміжних органів, утворених виконавчим комітетом, та складається завідуючим відділом з питань діловодства, звернень громадян та контролю.

4.2. На засідання виконавчого комітету запрошуються керівники структурних підрозділів виконавчих органів ради, керівники комунальних підприємств, інші особи, які мають безпосереднє відношення до  обговорюваних питань.

4.3. Інформування членів виконавчого комітету про місце, час проведення засідань та порядок денний і запрошення на засідання виконавчого комітету інших осіб забезпечує (письмово або усно) завідувач протокольної частини апарату виконавчого комітету міської ради.

4.4. Персональна відповідальність за якість підготовки проектів рішень виконавчого комітету покладається на їх  розробників. Розробниками проектів рішень є працівники апарату виконавчого комітету та керівники структурних підрозділів виконавчих органів ради. Вони призначаються міським головою, заступниками міського голови або керуючим справами виконкому.

4.5. Проект рішення обовязково повинен містити посилання на нормативно-правові акти, відповідно до яких приймається рішення. Встановлювані в проекті рішення завдання повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший термін визначеної мети,     визначати  виконавців і терміни виконання завдань, а також, при необхідності, містити пункт щодо посадових осіб, на яких покладається контроль за виконанням рішень. Контроль за виконанням рішень покладається на міського голову,  заступників міського голови, керуючого справами виконкому або керівників структурних підрозділів  виконавчих органів ради. У необхідних випадках у проекті рішення можуть передбачатися проміжні контрольні терміни інформування виконавчого комітету про хід виконання             встановлених завдань.

4.6. Проекти рішень виконавчого комітету проходять обов’язкове погодження (візування) заступниками міського голови, керуючим справами виконкому, начальником відділу правової та кадрової роботи, завідуючим відділом з питань діловодства, звернень громадян та контролю,  розглядаються в комісіях виконавчого комітету, на нарадах, при необхідності – візуються керівниками підприємств, установ та організацій міста, головами постійних комісій міської ради. Проекти, пов’язані із здійсненням фінансування, обов’язково погоджуються з начальником фінансового управління.

4.7. Погоджені проекти рішень (крім внутрішньоорганізаційних та тих, що містять інформацію з обмеженим доступом: конфіденційну, таємну, службову) опубліковуються на сайті http://e-slavutich.gov.ua не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати їх розгляду на засіданні виконавчого комітету.

4.8. Розробник разом з проектом рішення може вносити на розгляд виконавчого комітету текст інформаційного повідомлення, який містить обґрунтування необхідності прийняття рішення, його мету, соціально-економічні та інші істотні наслідки його прийняття. Разом з проектом рішення, що є регуляторним актом, подається аналіз регуляторного впливу.

4.9. Проекти рішень, що пройшли оприлюднення, подаються  їх розробниками до відділу з питань діловодства, звернень громадян та контролю разом з документами, на підставі чи на виконання яких вони розроблені (акти, доручення органів вищого рівня, ініціативні листи – подання, заяви, довідки, тощо з відповідними резолюціями  міського голови або його заступників) за два дні до засідання виконавчого комітету для включення в порядок денний та тиражування для членів виконавчого комітету та постійних учасників його засідань.

4.10. Доповідають на засіданні виконавчого комітету міський голова, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами виконкому, керівники структурних  підрозділів виконавчих органів ради, а також підприємств, установ та організацій міста.

4.11. Зауваження, доповнення, зміни та поправки, висловлені на засіданні виконавчого комітету, враховуються при підготовці остаточної редакції рішення, яка доопрацьовується розробниками проектів рішень в термін до двох робочих днів після засідання виконавчого комітету.

4.12. Остаточно відредаговані та завізовані рішення виконавчого комітету подаються на підпис міському голові завідуючим відділом з питань діловодства, звернень громадян та контролю.

4.13. Реєстрація рішень виконавчого комітету та їх розсилка виконавцям (згідно з листком розсилки, поданим розробником разом з завізованим рішенням) здійснюється відділом з питань діловодства, звернень громадян та контролю відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті Славутицької міської ради.

4.14. Підписані та зареєстровані рішення виконавчого комітету оприлюднюються на сайті http://e-slavutich.gov.ua протягом 5 робочих днів з дня їх прийняття.

4.15. У разі необхідності термінового (невідкладного) вирішення питань, рішення виконавчого комітету можуть прийматись в робочому порядку. В такому випадку розробники погоджують їх з членами виконавчого комітету в телефонному режимі. 

4.16.  Протоколи засідань виконавчого комітету ведуться завідуючим відділу з питань діловодства, звернень громадян та контролю, підписуються міським головою (головуючим), витяги з них підписуються керуючим справами виконкому.

4.17. Додатки до рішень виконавчого комітету  оформлюються відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті Славутицької міської ради.

4.18. Технічне забезпечення роботи (проведення засідань) виконавчого комітету та підготовку  зали засідань забезпечує управління інформації та електронного врядування .     

 

 5.  ПІДГОТОВКА ТА ВИДАЧА РОЗПОРЯДЖЕНЬ МІСЬКОГО  ГОЛОВИ

 

5.1. Міський голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.

5.2. Розпорядження видаються міським головою з питань, віднесених законодавством до його компетенції, що не потребують колегіального  вирішення. Розпорядження підписуються міським головою, а при його відсутності, першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

5.3. Розпорядження оформлюються відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті Славутицької міської ради. Вимоги до підготовки, реєстрації, розсилки  розпоряджень та контролю за їх виконанням  такі ж,  як і до рішень виконавчого комітету, крім попереднього їх оприлюднення.

 

 6. ОРГАНІЗАЦІЯ  РОБОТИ  З ДОКУМЕНТАМИ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇХ ВИКОНАННЯМ

 

Організація роботи з документами у виконавчому комітеті здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчому комітеті Славутицької міської ради, контроль за їх виконанням – відповідно до Інструкції з організації контролю у виконавчому комітеті Славутицької міської ради.

 
 7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ  ІЗ  ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН

 7.1. Організація роботи із зверненнями громадян здійснюється відповідно до Закону України “Про звернення громадян” та регулюється Інструкцією з організації роботи щодо розгляду звернень громадян  у виконавчому комітеті Славутицької міської ради.

7.2. Особистий прийом громадян здійснюють міський голова, його заступники та керуючий справами виконкому згідно з графіком, який затверджується розпорядженням міського голови  і доводиться до жителів міста через засоби масової інформації.


 8.  КОНСУЛЬТАТИВНІ, ДОРАДЧІ ТА ІНШІ ДОПОМІЖНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

 Для сприяння здійсненню повноважень виконавчих органів ради за рішенням виконавчого комітету або за розпорядженням міського  голови утворюються  консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, комісії, тощо). При необхідності затверджуються положення про них, де визначаються порядок утворення, роботи та ліквідації цих органів, їх завдання і функції.

 
 9. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАРАД, СЕМІНАРІВ, ІНШИХ ЗАХОДІВ

9.1. Наради, семінари, інші заходи у виконавчому комітеті проводяться міським  головою, заступниками міського голови, керуючим справами виконкому відповідно до планів роботи і навчання та календарного плану заходів виконавчого комітету.

Проведення заходів, не передбачених вищезазначеними планами, здійснюється тільки з дозволу міського голови, або особи, яка його заміщає.

9.2. Підготовку та проведення нарад, семінарів, інших заходів забезпечують:

за участю міського голови – заступники міського голови або керуючий справами виконкому відповідно до розподілу обов’язків,  відповідні структурні підрозділи  виконавчих органів ради;

за участю заступників міського голови – помічники заступників міського голови,  відповідні структурні підрозділи виконавчих органів ради.

9.3. У разі необхідності порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причин внесення на розгляд питань надсилаються учасникам     наради завчасно.

9.4. Рішення, прийняті на нарадах, оформлюються протоколами не пізніше, ніж у триденний термін.

Протоколи нарад підписуються головуючим та зберігаються у структурних підрозділах виконавчих органів ради, які забезпечували проведення наради.

9.5. Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах у міського голови та його заступників, здійснюється відповідним структурним підрозділом виконавчого комітету.

9.6. З метою координації діяльності заступників міського голови, керівників структурних підрозділів виконавчих органів ради у виконавчому комітеті проводяться оперативні наради:

у міського голови:

загальна міська нарада з питань міського господарства – щопонеділка;

із заступниками міського голови, керуючим справами виконкому та керівниками структурних підрозділів виконавчих органів ради – 1-й і 3-й понеділок місяця;

із заступниками міського голови, керуючим справами виконкому та іншими особами, яких  визначає міський голова – 2-й і 4-й понеділок місяця;

у заступників міського голови та керуючого справами виконкому – з керівниками структурних підрозділів виконавчих органів ради, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється ними відповідно до розподілу обов’язків – не менше 1 разу на місяць;

9.7. Семінари проводяться згідно з планом проведення навчань працівників  структурних підрозділів виконавчих органів ради, який затверджується міським головою. Проект плану навчання формується керуючим справами виконкому і відділом  правової та кадрової роботи за пропозиціями заступників міського голови, керівників структурних підрозділів виконавчих органів ради. Координацію роботи щодо організації семінарів здійснює відділ правової та кадрової роботи, підготовку матеріалів, запрошення лекторів, учасників, їх реєстрацію – відповідні (залежно від тематики) структурні підрозділи виконавчих органів ради.

 
10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Регламент виконавчого комітету Славутицької міської ради вступає в дію з моменту його затвердження рішенням виконавчого комітету.

10.2. Внесення змін та доповнень до Регламенту здійснюється шляхом прийняття відповідних рішень виконавчого комітету.