Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Комунальні підприємства
Комунальні підприємства міста
Славутицький міський Фонд підтримки підприємництва
SLAVUTYCH CITY FUND FOR ENTERPRISE SUPPORT
Адреса:
Address:
тел.:
contact phone:
факс:
fax:
E-mail:
 

 Редактор вмісту ‭[1]‬

 


Цілі діяльності Славутицького

міського фонду підтримки підприємництва

            Славутицький міський фонд підтримки підприємництва створено 30 жовтня 2003 року. Метою діяльності якого є:

1. Реалізація державної політики з питань розвитку та фінансової підтримки підприємництва, ефективне використання його можливостей в соціально-економічному розвитку м. Славутич.

2. Об’єднання фінансово-економічного та науково-технічного потенціалу Засновників та Учасників для розробки і здійснення програм та проектів, спрямованих на всебічний розвиток та підвищення ефективності підприємницької діяльності в м. Славутич.

3. Розробка та втілення місцевих програм, зменшення соціальної напруженості за рахунок створення сприятливих умов для залучення до підприємницької діяльності соціально незахищених категорій населення - безробітних, звільнених у запас військовослужбовців, молоді, жінок, інвалідів та ін., створення робочих місць.

4. Створення умов, що сприяють виконанню місцевих програм і проектів, спрямованих на розвиток підприємництва в місті Славутичі.

5. Сприяння використанню суб’єктами малого підприємництва комунальних, державних та недержавних фінансових, матеріально-технічних та інформаційних ресурсів міста Славутича, в тому числі приміщень (споруд), обладнання, інформаційних матеріалів, а також науково-технічних розробок і технологій, необхідних для здійснення підприємницької діяльності.

6. Створення, на основі залучення інвестицій, сучасної інфраструктури виробництва в різних секторах економіки Славутича.

7. Реалізація різноманітних науково-освітніх програм з розвитку підприємництва в Славутичі.

            Засновниками Славутицького міського фонду підтримки підприємництва є:

     1. Український фонд підтримки підприємництва, часта в статутному фонді складає 40% (20000,00гривень);

Славутицька міська рада, часта в статутному фонді складає 60% (30000,00гривень).СТАТУТПРОТОКОЛИ

​ЗВІТИ


 

 Редактор вмісту ‭[2]‬

 
​​ 

The goals of Slavutych City Fund for Enterprise Support

 Slavutych City Fund for Enterprise Support was established on October 30, 2003. The purposes of the activity are:

1. Implementation of state policy on development and financial support of entrepreneurship, effective use of its opportunities in the social and economic development of Slavutych.

2. Uniting the financial and economic, scientific and technical potential of the Founders and Participants to develop and implement programs and projects aimed at the comprehensive development and increase of the efficiency of entrepreneurial activity in Slavutich.

3. Development and implementation of local programs, reduction of social tensions due to creation of favorable conditions for attraction of socially unprotected categories of the population - the unemployed, dismissed from the reserve of servicemen, youth, women, invalids, etc., creation of workplaces.

4. Creating conditions conducive to the implementation of local programs and projects aimed at the development of entrepreneurship in the city of Slavutych.

5. Promotion of utilization of communal, state and non-state financial, material and technical and information resources of the city of Slavutych by small business entities, including premises (structures), equipment, informational materials, as well as scientific and technological developments and technologies necessary for implementation entrepreneurial activity.

6. Creation, on the basis of attraction of investments, of modern production infrastructure in various sectors of the economy of Slavutych.

7. Implementation of various scientific and educational programs on entrepreneurship development in Slavutych.