Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Про місто
 

 Редактор вмісту

 
 

 

                   

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Славутицької міської ради

27.07.2018 № 1116-46-VII

 

СХВАЛЕНО

рішення виконавчого комітету Славутицької міської ради

24.05.2018  № 363       

 

 

Україна – Славутич – Євровибір

 

КОДЕКС

етики, честі, порядності, добросовісного та ефективного управління Славутицької територіальної громади

       

​Все починається, відбувається і закінчується у сфері людських відносин та стосунків

 

Вступ

Кодекс етики, честі, порядності, добросовісного та ефективного управління Славутицької територіальної громади, створений за участі соціально активних славутичан у 2007 та оновлений у 2017 році, є узагальненням етичних норм та правил співіснування жителів міста. Кодекс встановлює загальні правила поведінки та етики, якими повинні керуватися у своєму житті славутичани.

Дотримання норм моралі та етики є однією з найгостріших проблем сучасного життя. Механізм складного взаємозв'язку суспільства і влади завжди був і залишається архіважливим.

Жити по Кодексу славутичанам під силу. У кожної людини своє життя, із своїми особливими потребами та інтересами. Але є те, що створюється спільними зусиллями. Бути незалежним від суспільства, в якому ми живемо, просто неможливо.

Славутич – це місто, яке покликало нас сюди, щоб почати історію нового міста в світі. Це велика гордість, але й величезна відповідальність. Тільки склавши частинки душі кожного, воно стане нашою спільною душею.

Від кожного з нас залежить те, яким бути Славутичу!

 

1.      Загальні положення

Кодекс етики, честі, порядності, добросовісного та ефективного управління Славутицької територіальної громади  (далі – Кодекс етики) є узагальненням цінностей, моральних принципів та етичних норм співіснування жителів міста. Кодекс встановлює загальні правила поведінки та етики, якими повинні керуватися у своєму житті славутичани.

Мета Кодексу етики – створення комфортних і якісних умов життя, зміцнення доброзичливих взаємин славутичан, здійснення міською владою добросовісного і ефективного управління.

Норми Кодексу етики є базовими та застосовуються в межах всіх процесів життєдіяльності територіальної громади міста Славутича.

Вимоги Кодексу етики відповідають Конституції України та основним положенням Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, Статуту Славутицької територіальної громади та іншим законодавчим та нормативно-правовим актам.

Кодекс етики обговорюється жителями міста на загальних зборах, муніципальних слуханнях, громадській раді, у засобах масової інформації із залученням громадських організації та об'єднань, політичних партій, соціально активних славутичан, розглядається на розширеному засіданні виконавчого комітету та затверджується міською радою в урочистій обстановці. Процедура внесення доповнень до Кодексу етики ідентична процедурі введення в дію цього Кодексу.

З моменту набуття чинності Кодексу етики жителі міста ознайомлюються з його положеннями у міських засобах масової інформації.

 

2.      Глосарій (основні терміни)

Територіальна громада міста Славутича – жителі, об'єднані постійним проживанням у межах міста Славутича та загальними інтересами власного життєзабезпечення, самостійного, в межах законів, вирішення питань місцевого значення, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування.

Представник міської влади – міський голова, депутат міської ради, посадова особа місцевого самоврядування.

Міський голова – головна посадова особа територіальної громади міста Славутича. Обирається жителями міста шляхом таємного голосування.

Посадова особа місцевого самоврядування – це  посадова особа, яка має відповідні посадові повноваження, визначені нормативно-правовими актами для здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

Представницький орган місцевого самоврядування – виборний  орган, що обирається територіальною громадою міста, який складається з депутатів і відповідно до закону наділений повноваженнями та виключним правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені та в її інтересах рішення місцевого значення.

       Депутат міської ради – особа місцевого самоврядування, обрана до Славутицької міської ради, повноваження якої визнані і не зупинені в установленому законом порядку. Депутат є представником інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу.

Виконавчі органи ради – органи, які відповідно до Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» створюються сільськими, селищними, міськими та районними (в містах) радами для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування, реалізації рішень, ухвалених територіальними громадами, відповідними радами у межах, визначених законодавством.

Місцеве самоврядування – політико-правовий інститут, у межах якого здійснюється управління місцевими справами у відповідних територіальних одиницях у межах їх компетенції шляхом самоорганізації жителів певної території за згодою та сприяння держави.

Бюджет місцевого самоврядування – план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування, прийнятий представницьким органом місцевого самоврядування на календарний рік і виражений у грошових одиницях. Втручання органів державної влади у процес складання, затвердження і виконання місцевих бюджетів не допускається.

Відкритість, прозорість, гласність – доведення до загального відома широкої громадськості інформації про рішення та дії органів влади, взагалі про діяльність будь-яких установ, організацій, суб’єктів господарювання посадових осіб місцевого самоврядування. Принципи здійснення демократії, гарантії ефективного функціонування усіх її інститутів; реалізація прав на інформацію.

Громадські послуги – комплекс дій муніципальних установ, що надаються територіальній громаді, громадянам з метою задоволення їх потреб органами місцевого самоврядування.

Соціальні послуги – комплекс дій соціальних установ, відповідних громадських і приватних організацій, спрямованих на створення та покращення умов життєдіяльності людей, можливостей їх самореалізації, а також реалізацію особистих, політичних і соціальних прав.

Комплексна система управління якістю – дійовий інструмент підвищення не тільки ролі виконавчих влад, рівня ефективності влади, а й відповідальності перед громадянами за рівень надання послуг.

Кодекс етики – є узагальненням цінностей, моральних принципів та етичних норм співіснування. Це зведення правил у певній сфері, що може мати офіційно закріплений характер, проте позбавлене безпосередньої юридичної сили.

Етика представників міської влади – система цінностей, моральних принципів, етичних норм та правил поведінки представника міської влади.

Етичні правила ділової поведінки – норми належної поведінки, які забезпечують сумлінне виконання професійних обов’язків і дотримання встановлених обмежень у своїй діяльності на основі відповідності етичним нормам.

Корупція – це діяльність, що порушує належне виконання будь-якого обов'язку особами, уповноваженими на виконання функцій держави, спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг.

Корупційні діяння – незаконне одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у зв'язку з виконанням таких функцій матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг, у тому числі прийняття чи одержання предметів (послуг) шляхом їх придбання за ціною (тарифом), яка є істотно нижчою від їх фактичної (дійсної) вартості.

Конфлікт інтересів – суперечність між особистими майновими, немайновими інтересами особи чи близьких їй осіб та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень.

Лобіювання – скоординована практика обстоювання інтересів або чинення тиску на представників міської влади на користь того або іншого рішення.

Бренд міста – це образ міста та сприйняття його мешканцями. Він має візуальне вираження – девіз, логотип, фірмовий стиль. Стратегія брендування  пов'язана зі стратегією розвитку міста.

Зроби уклін історії, як належне сприймай сьогодення і безмежно повір у майбуття, але для цього роби усе можливе!

 

3.      Основні морально-етичні цінності життєдіяльності територіальної громади

Дотримання морально-етичних цінностей життєдіяльності громади є невід'ємним від життя обов'язком жителів міста. За умови реалізації цих цінностей територіальна громада міста може розраховувати на свою конкурентоздатність, перш за все в існуючих умовах життя.

Життєдіяльність територіальної громади міста Славутича базується на таких цінностях:

українська ідея – єдина соборна Україна, національна гідність, патріотизм, державна незалежність, повага та довіра до законно обраної влади.

патріотизм – громадянське почуття, змістом якого є любов до батьківщини, відданість своєму народові, гордість за надбання національної культури, готовність діяти в інтересах вітчизни та постати на її захист у разі необхідності. Розуміння того, що до загальнолюдського потрібно йти лише через національне; щира любов до України, до рідного міста. Уміння гідно представляти Україну та місто Славутич. Шанування державних символів та символіки міста (прапор, герб, гімн). Зберігання та примножування традиції рідного міста.

людяність – вміння будувати стосунки на засадах загальнолюдських цінностей – взаємоповаги, ввічливості, тактовності, чесності; готовність прийти на допомогу; бажання знайти порозуміння.

духовність – це ідеал, до якого прагнула й прагне людина у її власному розвитку, орієнтація на вищі, абсолютні цінності. Справжнє покликання людини – будувати храм власного духу, звівши його на фундаменті Добра, Краси, Істини, тобто стати людиною духовною. Піднесення авторитетності духовних надбань українського народу: традицій, культури і, насамперед, рідної мови.

сімейні цінності – фундамент будь-якого суспільства, сукупність уявлень про родину, що обирає сімейні цілі, способи організації життєдіяльності та взаємодії.

культура спілкування – частина культури поведінки людини — сукупність форм щоденної поведінки людини (у побуті, у спілкуванні з іншими людьми), у яких знаходять зовнішнє вираження моральні та естетичні норми такої поведінки. Культура поведінки не буває поза культурою спілкування, і навпаки. Мовленнєвий етикет – важливий компонент національної культури.

чесність – правдивість, сумлінне виконання своїх як громадських, так й виробничих обов'язків.

ефективність – раціональне використання ресурсного потенціалу й коштів територіальної громади міста, створення умов для найкращого доброботу самореалізації особистості, ініціативи та творчості в усьому.

відповідальність – здатність на основі аналізу, самокритичного оцінювання своєї діяльності відповідати за її результати; бути відповідальним і обов'язковим в загальножиттєвих та ділових стосунках, «тримати слово».

 

4.      Базові стратегічні напрямки розвитку територіальної громади

Базові стратегічні напрямки розвитку територіальної громади міста Славутича визначені у Стратегічному плані розвитку міста та закладені в основу загальноміських програм. Вони мають гуманістичну спрямованість для задоволення потреб людини на засадах рівності та справедливості, її соціального захисту, високих стандартів якості послуг.

-         Славутич – місто нових ідей. Позиціонування Славутича як міста з потужним урбаністичним, інтелектуальним та культурним потенціалом.  Славутич хоч й молоде місто, але потребує нових рішень й поступово стає магнітом для ініціативних, творчих, активних, інноваційних і цілеспрямованих людей з новими ідеями. Набуття  містом-посткатастрофи нової місії та концепції міста нових ідей.

-         Славутич – місто, сприятливе для підростаючого покоління та дружнє до дитини. Створення комфортних умов для проживання всіх громадян, насамперед дітей, визнаючи інтереси дітей найвищим пріоритетом громади шляхом визнання та реалізації їхніх прав.

-         Славутич – технополіс   «Освіта – наука – виробництво». Збереження і розвиток інтелектуального, науково-технічного потенціалу міста. Створення кластеру науки та освіти у сфері підготовки фахівців зі зняття з експлуатації атомних електростанцій, поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом – основний вектор у розвитку міста.

-         Славутич – місто, де дбають про комфорт та енергозбереження.  Надання комунальних послуг на рівні європейських стандартів. Впровадження сучасних енергозберігаючих технологій та інновацій, залучення інвестицій у модернізацію усіх систем забезпечення життєдіяльності міста. 

-         Славутич – місто соціального благополуччя та доброго врядування європейського зразка. Впровадження високих соціальних стандартів життя. Розвиток місцевої демократії. Впровадження доброго врядування в інтересах громади із широким залученням мешканців міста. Прозорість та відкритість діяльності органів місцевого самоврядування при здійсненні повноважень, пов’язаних із задоволенням потреб мешканців. Забезпечення права мешканців міста брати участь у громадському житті задля досягнення більшої ефективності.

-         Славутич - наш дім. Збереження унікальної історії Славутича як наймолодшого міста у сучасній Україні, втілення унікальної, екологічно сталої, зручної для життя архітектури, затишної домівки для його мешканців та непересічної точки на карті для гостей з усього світу.

-         Славутич – місто здоров'я. Забезпечення здорового способу життя у активній громаді шляхом широкого залучення мешканців міста до участі у спортивних та оздоровчих заходах.

-         Славутич – місто, де діє меморандум поколінь. Збереження пам’яті про непохитний взаємозв’язок усіх поколінь славутичан. Створення умов для співпраці та порозуміння поколінь для досягнення стабільного розвитку громади. Утвердження в громаді позицій з позитивними суспільними взаємовідносинами між поколіннями, передача юним славутичанам патріотичного духу, традицій Славутича.

Життя Славутича – наше життя.

 

5. Територіальна громада – взаєморозуміння – об'єднання зусиль

Від кожного з нас залежить утвердження в місті громадянських позицій з такими суспільними взаємовідносинами:

Активна життєва громадянська позиція – запорука довголіття та соціального визнання. Будьмо патріотами свого міста і своєї країни! Зіставляймо особисті інтереси з інтересами громади та спрямовуймо свої зусилля на її розвиток для підвищення конкурентоздатності громади.

Доброзичливість – основа людських взаємин! Будуймо свої взаємини з іншими на основі рівності незалежно від статі, віку, віросповідання, рівня достатку, соціального статусу, національної приналежності. Турбота, доброта та увага людей повернуться до кожного.

По совісті діяти і жити! Совість – внутрішній голос людини. Найвища цінність – навчитися самому собі бути суддею. Перш за все повинно бути соромно за погані вчинки. Якщо сорому немає – немає і совісті. Не переживає провини тільки дурень і дрімучий моральний неук. Девальвація совісті – це криза свідомості людей, всього суспільства і життя в цілому.

Здорова громада здорова нація! Усвідомлюймо, що фізичне, психічне, духовне та соціальне здоров'я повинно стати життєво важливим елементом в системі наших цінностей і основою життя. Бережімо своє здоров'я та здоров'я своїх близьких. Шкідливі звички – не для нас!

Міцна родина – щасливі діти, активна молодь – добробут в місті! Прищеплюймо дітям найкращі традиції народу України. Виховання дітей – святий обов’язок батьків. Бережімо сім’ю, будуймо стосунки в родині на взаємоповазі та любові. Тримаймося свого родоводу, оберігаючи в такий спосіб сімейні реліквії й традиції та передаючи їх у спадок наступним поколінням.

Чисте місто – екологія душі – завоювання кожного!  Наше місто – наш дім, тож не смітімо в нім! Я – житель свого міста. Бережімо, примножуймо зелені насадження міста – скарбницю здоров’я! Берегти природу – значить оберігати Батьківщину. Дбаймо про тварин, друзів своїх менших, з добром в душі.

Добру справу щодня! Хоча б одна корисна справа щодня хай стане нашою звичкою. І словом, і ділом, і думкою робімо тільки добрі справи, тоді у нашому серці буде добро та щастя. Творімо на благо своєї родини, славутицької громади, народу України.

Шануймо працю інших! Поважаймо працю кожного. Зберігаймо та ефективно використовуймо майно Славутицької громади. Не сплачувати за отримані послуги – це означає жити за рахунок інших.

Працюймо над саморозвитком, самовдосконаленням! Не зупиняймося на досягнутому, постійно підвищуймо свій інтелектуальний та фаховий рівень! Пам’ятаймо: наш найвищий неоціненний капітал – знання і досвід як власний інтелектуальний набуток.

Цінуймо спокій, безпеку та комфорт Славутича! Несімо моральну відповідальність за свою поведінку та не будьмо байдужими до інших. Візьміть на себе обов’язок при спілкуванні уникати образливих слів і завжди думати, що і як ви говорите. Не доповнюйте вбогість думки грубими почуттями, які проявляються в крику, жорстокості, люті. Ставтесь до всіх оточуючих так, як Ви хотіли б, щоб ставилися до Вас.

Від маленького Славутича – до великої України. Правова держава, правове суспільство починається з кожного з нас, там, де ми живимо, де плине наше життя. Пам'ятаймо, що добро, порядність, чесність не бувають абстрактними і просто філософією життя. Це практика нашого буття. Будь-який негативний вчинок перетворюється в ланцюгову реакцію, якщо не дати йому оцінку на початку. В тому є вершина справедливості.

З бідних людей не утвориться сильна, багата держава. Тому дуже важливо, щоб уся система державного устрою, закони, за якими ми живемо й працюємо, сприяли тому, аби кожний громадянин України міг найповніше реалізувати свої інтелектуальні та фахові можливості. Передусім домогтися, щоб місце громадянина в суспільстві та рівень його добробуту визначала чесна, фахова, конкурентноспроможна праця.

Усвідомимо, зрозуміймо, пам'ятаймо, що влада для людей, а не люди для влади.

 

6. Міська влада – служіння громаді –довіра та партнерство

Міська влада Славутича враховує досвід Ради Європи у сфері демократії, прав людини, верховенства права та сповідує європейські принципи доброго врядування на місцевому рівні, а саме:

-         чесне проведення виборів, представництво та участь;

-         відповідність вимогам та очікуванням громадян;

-         ефективність та результативність;

-         відкритість та прозорість;

-         верховенство права;

-         етична поведінка;

-         компетентність та спроможність;

-         інноваційність та відкритість до змін;

-         сталий розвиток та спрямованість на тривалі результати;

-         раціональне управління фінансами;

-         права людини, культурна багатогранність та соціальна взаємодія;

-         відповідальність.

Влада для того, щоб саме через плідну, доброзичливу діяльність досягнути конкретних практичних результатів, які мають постійно вдосконалювати, поліпшувати життя людей, підвищувати його якість.

Влада на службі у людей. Служімо суспільству з почуттям пошани до інших людей, з чуйністю до них, проявляючи увагу та ввічливість.

Найвищим досягненням будь-якої влади є служіння людям. Пам'ятаймо, що служіння суспільству на принципах поваги до людей, чуйного ставлення до них – вища ступінь діяльності влади.

Представнику міської влади повинні бути притаманні такі риси:

людяність. Вміння будувати стосунки на засадах загальнолюдських цінностей – взаємоповаги, ввічливості, тактовності, чесності; готовність прийти на допомогу; бажання знайти порозуміння.

професіоналізм. Володіння теорією і практикою муніципального та державного управління; бажання мати сучасні знання, постійно працювати над собою; готовність до сприйняття абсолютно нового та виходу за межі традиційних знань.

компетентність. Володіння професійними знаннями та навичками, методологією та методикою функціонального забезпечення відповідної посади. Постійно підвищувати свій інтелектуальний і професійний рівень.

відповідальність. Відповідальне ставлення до своїх обов'язків, вирішення проблем, розв'язання питань. Розуміння того, що від персональних вчинків кожного залежить не тільки особистий авторитет і добре ім'я, а й авторитет всієї влади.

чесність. Говорити завжди правду, виключаючи навіть можливість брехати. Не давати обіцянок, якщо немає впевненості в їх виконанні.

лідерські якості. Сміливість взяти на себе тягар бути першим. Готовність постійно розвивати у собі впевненість, надійність та послідовність, ініціативу та мотивацію, гнучкість та комунікабельність, здатність ризикувати та активну життєву позицію.

толерантність. Здатність сприймати без агресії думки, що відрізняються від власних, а також особливості поведінки та способу життя інших. Терпимість до чужого способу життя, поведінки, звичаїв, почуттів, ідей, вірувань.

Представник міської влади повинен:

-         неухильно дотримуватися Конституції України, законів України, Статуту Славутицької територіальної громади та вимог цього Кодексу;

-         бути патріотом територіальної громади міста Славутича та України, виконувати свої обов’язки в інтересах територіальної громади, держави;

-         проявляти високі моральні якості та здійснювати свою діяльність відповідно до  загальнолюдських цінностей;

-         з повагою ставитись до членів територіальної громади, один до одного незалежно від статі, політичних або релігійних уподобань; 

-         тримати в таємниці відомості, які стали відомі, завдяки здійсненню повноважень, якщо ці відомості складають державну, службову або комерційну таємницю, конфіденційну інформацію, іншу інформацію з обмеженим доступом, установлену Законами України «Про інформацію», «Про захист персональних даних»;

-         своєю поведінкою подавати приклад доброчесності, неупередженості та справедливості;

-         утримуватися від дій, що можуть зашкодити позитивному іміджу органів міської влади;

-         утримуватися від дій, заяв та вчинків, що здатні скомпрометувати його самого та членів територіальної громади;

-         використовувати у публічних виступах лише правдиві та перевірені відомості; у разі використання в публічних виступах неправдивих або неперевірених фактів зобов’язаний публічно визнати некоректність своїх висловлювань;

-         поводити себе не тільки достойно, а й бути прикладом для інших;

-         мати силу волі, сміливість і совість визнати свою неспроможність працювати в інтересах територіальної громади міста Славутича;

-         ставитися до майна громади бережливо, ощадливо; 

-         будувати взаємовідносини на основі співробітництва з метою створення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі.

Запобігання проявам корупції.

Ефективний шлях боротьби з корупцією – механізм місцевої демократії, відкритості та прозорості місцевої влади, яка унеможливлює створення умов для корупції.

Представнику міської влади забороняється використовувати свої повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

Представник міської влади повинен суворо дотримуватися обмежень і заборон, передбачених антикорупційним законодавством, уникати дій, які можуть бути сприйняті як корупційні; своєю поведінкою продемонструвати непримиримість до будь-яких проявів корупції.

            Вимоги до ділового спілкування.

Ділове спілкування повинно бути чітким, цілеспрямованим і покликано вирішувати певні задачі. Таке спілкування регламентовано нормативними актами, здійснюється згідно субординації. У діловому спілкуванні слід дотримуватися високої культури, правил службового етикету.

Вимоги до ділового спілкування:

-         чітко визначати цілі;

-         робити своє повідомлення зрозумілим;

-         робити повідомлення стислим, привертати увагу партнерів лише до тих проблем, які їх безпосередньо стосуються;

-         в розмові слідувати правилам активного слухання: використовувати прийоми рефлексивного слухання, яке передбачає зворотній зв’язок партнерів по спілкуванню;

-         мати загальний позитивний настрій та емоційний стан;

-         демонструвати готовність до спільних дій.

У процесі ділового спілкування як представнику міської влади, так і жителю територіальної громади, що отримує громадські послуги, пропонується:

-         посміхнутися та представитися;

-         запитати (розповісти) про сутність звернення;

-         відкласти поточні справи і спробувати проявити активний інтерес до відвідувача (представника влади), його почуттів та переживань;

-         уважно вислухати один одного;

-         ставити доречні додаткові запитання (давати відповіді), щоб зрозуміти суть справи;

-         подякувати за розмову.

Якщо розмова відбувається у телефонному режимі, співрозмовники мають представитися, інформацію викладати стисло, чітко та по суті, думки – логічно та послідовно. 

Під час спілкування в інтернеті слід дотримуватися загальних правил етичної поведінки, поширювати лише правдиву інформацію та перевірені дані. Представник міської влади повинен вживати дії з унеможливлення конфліктів, намагатися уникати гострих суперечок, дотримуватися конфіденційності.

Якщо представник міської влади може вирішити питання, з яким до нього  звернулись, то ним мають бути зроблені реальні кроки щодо його виконання. Якщо прохання відвідувача не входить до професійних обов’язків представника міської влади, то він має порекомендувати йому тих осіб або установи, де йому зможуть реально допомогти.

            Правила дрес-коду.

Дрес-код – перелік правил щодо форми одягу та зовнішнього вигляду. Дрес-код представників міської влади під час виконання службових обов’язків – це офіційно-діловий стиль одягу, що вирізняється розумною консервативністю та якістю. Важливо дотримуватися стилю одягу, що відповідає ситуації, посаді, протокольним заходам та урочистим подіям.

Етика реалізації прав та повноважень

Представник міської влади має право на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку колег та громадян; на приватне життя. Може вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на його думку, звинувачень або підозр; захищати свої законні права та інтереси в органах влади та в судовому порядку.

Молодість – це та частина життя, коли людина працює на своє ім'я.

 

7. Молодь. Погляд в майбутнє

Ласкаво просимо до дорослого життя – безупинного і найскладнішого процесу прагнень, ідей, думок!

Змолоду набирайся знань, щоб не пуста була твоя власна криниця. Знання – національне багатство, якого маєш ти набути в роки дитинства, отроцтва, ранньої юності.

Будь чесним. Намагайся бути чесним і порядним перед собою та іншими.

Зберігай гідність. Міру гідності визначають наші особисті вчинки. Зрозумій: всього один негідний вчинок з твого боку може перекреслити і примусити забути про всі твої попередні заслуги. Навчися відстоювати свою правду.

Поважай. Повага, проявлена тобою до інших, обов'язково повернеться повагою до тебе.

Вихованість – це не тільки ввічливість і привітність. Це і людяність. Це – буди  серед людей Людиною.

Готуй себе до натхненної праці: отримай професію, яка тобі подобається. Труд розпочинай з навчання. Від творчості, ініціативи і натхненної праці залежить якість твого життя. Людина, що не розкрила свого потенціалу, прожила марно і глибоко нещасна. Якщо будеш думати, що тільки всі тобі зобов'язані, а ти - нікому, виростеш хамом і споживачем.

Будь здоровим! Бережи своє здоров'я змолоду, адже потім його вже не повернеш. Завжди тримай себе в найкращій фізичній і психологічній формі. Сповідуй здоровий спосіб життя. Твоє здоров'я – не лише твоя власність, а й власність твоїх дітей.

Шкідливим звичкам – ні! Шкідливі звички завжди зайві, вони заважають головному: успіху, щастю, руху вперед. Навіщо витрачати своє здоров'я, час, нерви, гроші на ці сурогати задоволення?

Дружи! Дружба робить кожну людину багатшою емоційно, духовно. Чим старшими ми стаємо, тим складніше знайти друзів, тому не поспішай розлучатися з шкільними або студентськими друзями, втішаючи себе думкою, що все ще попереду. Твої друзі – це твій основний актив і капітал.

Будь милосердний. Тобі, як і всім твоїм одноліткам, не раз доводилося бачити вияви жорстокості, приниження більш слабких. Єдина зброя проти зла – милосердя.

Зберігай оптимізм. Коли людина молода, вона особливо гостро переживає невдачі. Не допускай, щоб у твоєму житті було місце песимізму. Пам'ятай, що будь-яку проблему можна вирішити. Шукай вірні шляхи. Люби життя, шануй кожен день.

Поважай батьків (старших). Пам'ятай, що це люди, які найбільше бажають тобі добра, що ти для них – найдорожчий скарб у світі, і ніколи не залишай їх без уваги, бо це врешті-решт – їхнє благополуччя, добро і щастя. Якщо ти в чомусь дуже переконаний, спробуй з любов'ю переконати в цьому батьків, зроби їх своїми прихильниками.

Піклуйся про чистоту свого міста. Не сміти! В громадських місцях і в місцях відпочинку та на природі прибирай за собою сміття. Стеж за тим, щоб інші робили те саме.

Розвивайся всебічно: займайся спортом, читай книжки, займайся творчістю, будь розвиненою цікавою особистістю і гідним представником свого міста та своєї країни.

Вивчай кілька мов. Володіння рідною мовою – не заслуга, а обов'язок патріота. Вивчай інші мови. Це дасть можливість не тільки володіти ключами до скарбниць духовності інших народів, а й об'єктивно оцінювати свою мову. Хто не знає чужих мов, той нічого не відає про свою власну. Стався до інших мов так, як би ти хотів, щоб ставилися до твоєї рідної мови. Але головною для тебе завжди повинна бути мова батьківщини, в якій ти живеш – українська, яку ти зобов'язаний знати досконало і передати своїм нащадкам. Зрада мови і культури власного народу – це завжди духовне убозтво та продажність.

Немає і не може бути провалля між поколіннями, якщо люди об'єднані високою гуманною метою і ціллю.

 

8. Історична спадщина та традиції міста

Меморандум поколінь.

Започаткування нової ери з добропорядними суспільними взаємовідносинами славутичан на принципах миролюбності, моральності, законності, взаєморозуміння, злагоди між поколіннями.

-         Стверджуймо ідеали добра, справедливості, любові.

-         У ділах славних збережімо силу і мудрість, сміливі мрії та завзятість будівничих міста.

-         Продовжуймо славні традиції попередніх поколінь.

-         Пам'ятаймо Чорнобиль! Це світова трагедія цивілізації, спільний біль кожного жителя планети. Разом з тим це героїчні сторінки громадян багатьох національностей. Герої Чорнобиля вступили в боротьбу зі смертельною ядерною небезпекою і готові були пожертвувати своїм життям заради допомоги іншим, заради порятунку не тільки України, а й всього світу.

-         Бережімо історичну пам'ять! Від Київської Русі, об'єднуючого зібрання князів в Любечі – до незалежної України і сучасного Славутича. Зберігаймо, вивчаймо, примножуймо історико-культурну спадщину Чорнобильської АЕС та міста Славутича.

-         Живи! Мрій! Створюй! Втілюй нові ідеї! Наймолодше місто України Славутич потребує нових рішень. Від міста енергетиків до енергійного міста! Дивимося на енергію під новим кутом. Місто потребує нової енергії. Нова енергія міста – це ідеї. 

Традиційні загальноміські заходи.

День Соборності України – акція «Ланцюг єднання» – 22 січня. 

День Героїв Небесної Сотні на вшанування подвигу учасників Революції Гідності – 20 лютого. 

«Славутичанин року» – загальноміська   громадсько-мистецька програма - щорічне нагородження – лютий.

День пам'яті героїв Чорнобиля – 26 квітня.

INUDECO Міжнародна конференція «Проблеми зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища» – квітень.

День пам’яті та примирення. Посвята до лав міської дитячої самоврядної організації «Світлячки Славутича» – 8 травня.

Міжнародний фестиваль кіно та урбаністики «86» – травень.

День міста – перша субота червня.

Міський зліт випускників загальноосвітніх навчальних закладів – останній тиждень червня.

Арт – фестиваль пригодницької тематики CHERNOBYLING – серпень.

Міжнародний фестиваль дитячої демократії, телебачення, преси та творчості «Золота осінь Славутича» (ЗОСя) – другий тиждень вересня.

Посвята до Молодіжної ради «Майбутнє Славутича» – другий тиждень вересня.

Посвята до лав міської дитячої самоврядної організації «Веселка» – 14  жовтня, День Захисника України, День українського козацтва.

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – 14 грудня.

День енергетика – 22 грудня.

 

9. Введення в дію Кодексу етики

Кодекс проходить відкрите обговорення серед жителів міста (під час загальних зборів, муніципальних слухань, громадської ради, у засобах масової інформації), із залученням громадських організації та об'єднань, політичних партій, соціально активних славутичан, розглядається на засіданні виконавчого комітету та затверджується міською радою в урочистій обстановці.

Процедура внесення доповнень до Кодексу етики застосовується за пропозицією активних громадян міста через міські інституції демократії (громадську раду, Офіс підтримки громадських ініціатив тощо). Процедура затвердження доповнень і змін до Кодексу етики є ідентичною процедурі введення в дію цього Кодексу.

 

10. Моніторинг та відповідальність за дотриманням Кодексу

Для здійснення систематичного моніторингу виконання даного Кодексу утворюються експертна група. Звіт за результатами моніторингу проводиться один раз на рік в рамках загальноміської дискусії.

Оцінка ефективності Кодексу етики відбувається за окремим планом дій та за сприяння Офісу підтримки громадських ініціатив.

Розгляд питань, пов’язаних з порушенням даного Кодексу, здійснюється експертною групою на підставі звернень, скарг органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ, громадян, за поданням міського голови.

У разі подання необґрунтованої скарги, що зачіпає честь, гідність, ділову репутацію, громадянин має право захищати свої права всіма способами не забороненими нормами чинного законодавства України.

За результатами розгляду на своєму засіданні, у випадку порушення цього Кодексу, експертна група має право застосувати до громадянина наступні заходи впливу: попередження із занесеннями до протоколу засідання, інформування про недостойну поведінку громадянина та про заходи впливу, яких вжито до нього шляхом розміщення повідомлень у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Славутицької громади. Порушення представником влади положень даного Кодексу знаходить відображення у щорічній оцінці професійної діяльності посадової особи органу місцевого самоврядування, розглядається на комісії Славутицької міської ради з питань правопорядку і законності.

У разі виявлення за результатами розгляду питань щодо порушення даного Кодексу ознак злочину або адміністративного порушення, експертна група повідомляє правоохоронні органи.

Усвідомимо, збагнемо, перепустимо через свою душу і пам'ятаймо: від кожного з нас залежить, яким бути Славутичу!

Використані джерела інформації

1.      Удовиченко В.П. Вічний пошук істини «Суспільство і влада». – Славутицький центр вищої освіти, 2006. – 16 с.

2.      Кодекс етики, честі, порядності, добросовісного та ефективного управління Славутицької територіальної громади. / Славутич, Славутицька міська ради, 2007. – 43 с.

Ідея

Володимир Удовиченко, керівник Офісу реформ у Київській області, доктор економічних наук, професор, депутат Київської обласної ради, міський голова м.Славутич у з 1990 по 2015 р.р., голова Громадської ради з розвитку м.Славутич

Експертна група

Юрій Фомічев, міський голова м.Славутич; Тетяна Василевська, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державної служби та кадрової політики Національної академії державного управління при Президентові України; Олександр Линкевич, заступник міського голови м.Славутич; Віктор Одиниця, директор Соціально-психологічного центру м.Славутич; Арина Старовойтова, директор КП «Агентство регіонального розвитку» Славутицької міської ради; Юрій Єгоренко, голова ГО «Спілка керівників та роботодавців», голова громадської ради при виконавчому комітеті Славутицької міської ради; Людмила Любива, завідуючий відділом з основних видів діяльності клубного закладу «Кіноконцертний комплекс».

 

 Завантажити