Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Cлавутицька міська громада
Новини Славутича
Загальне повідомлення про закупівлю: підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери міста Славутича
12.01.2022

ЗАГАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

Назва проєкту: Підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери міста Славутич

Країна: Україна

Сектор: Енергоефективність

Джерела фінансування: Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО), Інвестиційна платформа сусідства Європейського Союзу (NIP), Славутицька міська рада

Закупівля: Роботи, товари та послуги

Тип повідомлення: Загальне повідомлення про закупівлю

Дата випуску: 12 січня 2022 року

Дата завершення: 12 жовтня 2022 року

Славутицька міська рада, Україна, має намір використати кредитні кошти, отримані від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), грантові кошти, що надаються Інвестиційною платформою сусідства Європейського Союзу (NIP), а також власний внесок з боку міста на фінансування проєкту, спрямованого на підвищення енергоефективності закладів бюджетної сфери міста Славутич.

Проєкт передбачає реалізацію енергоефективних заходів у 2 закладах бюджетної сфери міста Славутич, а саме капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Дошкільного навчального закладу «Центр розвитку дитини» за адресою: Київська область, м. Славутич, Вільнюський квартал, буд. 1 та капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі фізкультурно-оздоровчого комплексу «Богатир» за адресою: Київська область, м. Славутич, Бєлгородський квартал, буд. 1. Будівлі цих закладів характеризуються високим споживанням теплової та електричної енергії. Проєкт призведе до скорочення споживання енергетичних ресурсів та зниження викидів CO2, а також до економії бюджетних витрат. Крім того, проєкт має велике соціальне значення, оскільки його реалізація покращить якість та умови освітніх послуг і продовжить термін життя будівель.

Цей Проєкт є суб-проєктом  програми NIP II з Енергоефективності в малих та об’єднаних громадах України з загальною сумою інвестицій біля 13 мільйонів євро в 12 містах України.

Проєкт, загальна кошторисна вартість якого становить близько 1,45 млн. євро (включаючи кредитні та грантові кошти, і місцеве співфінансування), передбачає закупівлю зазначених нижче робіт, товарів та послуг для впровадження енергоефективних заходів в будівлях міста Славутич:

         Утеплення стін та цоколю;

         Утеплення пласкої покрівлі;

         Заміна вікон та дверей;

         Модернізація системи вентиляції та системи освітлення;

         Модернізація системи опалення та інженерних мереж,

         Встановлення теплового насосу для потреб ГВП

         Влаштування сонячної електростанції та сонячних колекторів для потреб ГВП, тощо.

Очікується, що здійснення закупівель розпочнеться у першому кварталі 2022 року.

Контракти, що будуть фінансуватися за рахунок кредитних та грантових коштів НЕФКО, будуть відкриті для компаній з будь-яких країн та підпорядковуватимуться Політиці і процедурам закупівель НЕФКО, доступній за посиланням:

і:https://www.nefco.int/wp-content/uploads/2021/01/NEFCO-Procurement-Policy-and-Procedures-20210101.pdf

Кредитні та грантові кошти НЕФКО не будуть використовуватись для будь-яких платежів особам або організаціям, а також для будь-якого імпорту товарів, якщо такий платіж або імпорт заборонено рішенням Ради Безпеки ООН, прийнятим відповідно до Розділу VII Статуту Організації Об'єднаних Націй або відповідно до закону чи офіційних правил України.

 

За додатковою інформацією звертатися до:

Славутицької міської ради

Управлінням інфраструктури та капітального будівництва Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області

Тел.: +38 (04579) 3 00 11 180

E-mail: UIKB@slav.gov.ua

Контактна особа: Легка Аліна Юріївна

Тел.: +38 (095)1294722

E-mail: alina.legkaya@ukr.net
****************************


GENERAL PROCUREMENT NOTICE

Project name: Improving the energy efficiency of public buildings of Slavutych city

Country: Ukraine

Sector: Energy Efficiency

Funding sources: Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO), Neighbourhood Investment Platform of the European Union (NIP), Slavutych City Council

Procurement: Works, goods and services

Notice type: General Procurement Notice

Issue date: 12 January 2022

Closing date: 12 October 2022   

Slavutych City Council, Ukraine, intends using the proceeds of a loan from Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO), grant from Neighbourhood Investment Platform of the European Union (NIP) and funding from the city, towards the costs of a project aimed at improvement of energy efficiency of public buildings in Slavutych city.

The Project foresees implementation of energy-efficient measures at 2 educational buildings, namely thermal modernization of Kindergarten "Children Development Center" in Vilniuskiy quarter, 1 and thermal modernization of the sports and recreation complex "Bogatyr" in Belgorodskiy quarter, 1 in Slavutych city, which characterized by high thermal and electrical energy consumption. The Project will result in reduction of energy consumption and CO2 emissions as well as budgetary expenditures savings. Also, it is of great social importance since implementation of the project will improve the quality and conditions of education services and will extend lifetime of the buildings.

The Project is a sub-project of the NIP II Ukraine Energy Efficiency in Small & United Municipalities Programme with a total investment of about 13 mln EUR for projects in 12 municipalities in Ukraine.  

The Project, which has the total estimated cost of approximately 1.45 mln. EUR (including loan and grant funds as well as local co-funding), will require the procurement of the following works, goods, and services for implementation of energy efficiency measures in educational buildings of Slavutych city:

·         Thermal insulation of walls and socle;

·         Thermal insulation of flat roof;

·         Windows and doors replacement;

·         Modernization of ventilation and lighting systems;

·         Modernization of heating and engineering systems, etc.

·         Installation of heat pump for hot water needs

·         Installation of solar power plants and solar collectors for domestic hot water.

Tendering is expected to begin in the first quarter of 2022.

Contracts to be financed with the proceeds of a loan and grant from NEFCO will be open to companies from any country and will be subject to the NEFCO Procurement Policy and Procedures available at:  https://www.nefco.int/wp-content/uploads/2021/01/NEFCO-Procurement-Policy-and-Procedures-20210101.pdf.

The proceeds of the NEFCO loan and grant will not be used for the purpose of any payment to persons or entities, or for any import of goods, if such payment or import is prohibited by a decision of the United Nations Security Council taken under Chapter VII of the Charter of the United Nations or under a law or official regulations of Ukraine.

For more information please contact:

Department of major repair and infrastructure of

Slavutych City Council, Vyshgorod region, Kyiv oblast

Tel.: +38 (04579) 3 00 11*180

E-mail: UIKB@slav.gov.ua

Contact person: Alina Legka

Mob.: +38 (095)1294722

E-mail: alina.legkaya@ukr.net

 ​