Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Публічна інформація
 

 wpIspolkom_petrovi4 - page_3lvl_top

 
 

 wpIspolkom_petrovi4 - page_3lvl_l

 
 

 Редактор вмісту

 
​                                                                                               

Затверджено

  розпорядженням міського голови

30.12. 2016209

Додаток 1

 П Е Р Е Л І К

відомостей, що становлять службову інформацію

Славутицької міської ради та її виконавчих органів, що є власністю держави, якій надається гриф обмеженого доступу «Для службового користування»

 

1. Відомості з питань мобілізаційної підготовки

 1.1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану Славутиць-кої міської ради, її виконавчих органів, підприємств, установ, організацій (які не становлять державної таємниці) щодо:

1.1.1. Створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;

1.1.2. Виробництва та поставки технічних засобів та речового майна в особливий період;

1.1.3. Виробництва, закупівлі та поставки продовольства сільськогосподарської продукції в особливий період;

1.1.4. Виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;

1.1.5. Виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період;

1.1.6. Мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

1.1.7. Кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортувальної техніки, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України в органі місцевого самоврядування;

1.1.8. Забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировин-ними та енергетичними ресурсами в особливий період;

1.1.9. Показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами галузей національної економіки на особливий період;

1.1.10. Підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;

1.1.11. Надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період;

1.1.12. Номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в органі виконавчої влади, на підприємствах, в установах, організаціях, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих до них;

1.1.13. Капітального будівництва в особливий період;

1.1.14. Створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

1.1.15. Потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період;

1.2. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

1.3. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

1.4. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується органу місцевого самоврядування, окремого підприємства, установи, організації.

1.5. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, Мобілізаційного плану виконавчого комітету Славутицької міської ради, підприємств, установ, організацій щодо життєзабез-печення населення в особливий період.

1.6. Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них у цілому щодо підприємства, установи, організації.

1.7. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок переведення виконавчого комітету Славутицької міської ради, підприємств, установ, організацій на режим роботи в умовах особливого періоду.

1.8. Відомості про дислокацію, характеристики запасного пункту управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту органу місцевого самоврядування.

1.9. Відомості про обсяг річних програм та потреби в асигнуваннях мобілізаційної підготовки виконавчого комітету Славутицької міської ради, підприємств, установ, організацій.

1.10. Відомості щодо перевірки стану та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку Славутицької міської ради, її виконавчих органів, підприємств, установ, організацій, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю (надалі – ЗВДТ).

 

2. Відомості з питань цивільного захисту

 2.1. Відомості щодо організації заходів цивільного захисту, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

2.2. Інформація з питань зв'язку та оповіщення міського запасного пункту управління:

2.2.1. Відомості по зв'язку при ліквідації надзвичайних ситуацій мирного часу, а також на навчаннях та тренуваннях (сигнали оповіщення);

2.2.2. Схема організації зв'язку з неповним переліком позивних та діючих частот (витяги);

2.2.3. Витяги з таблиці позивних посадових осіб;

2.2.4. Відомості щодо технічного стану та готовності на кожну окрему систему оповіщення;

2.2.5. Витяги з радіоданих;

2.3. Акти інспекторських перевірок з питань цивільного захисту та техногенної безпеки міста.

2.4. Плани цивільного захисту на особливий період об'єктів економіки, які не віднесені до ЗВДТ.

2.5. Зведені відомості про сили та засоби інженерного захисту населення.

2.6. Зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливих заражень, можливі втрати, площу можливого зараження.

2.7. Зведені відомості про наявність засобів індивідуального захисту і приладів.

2.8. Зведені відомості про потребу та наявність запасів фінансових та матеріально-технічних ресурсів на об’єктах господарської діяльності для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.

2.9. Відомості з цивільного захисту Славутицької міської ради та її виконавчих органів, підприємств, установ, організацій (за необхідності) у мирний час.

2.10. Відомості про штатний розпис і структуру апарату Славутицької міської ради та її виконавчих органів на особливий період.

2.11. Відомості про організацію підготовки підрозділів цивільного захисту, які не підпадають під дію ЗВДТ.

2.12. Відомості про фактичний стан та наявність недоліків в організації фізичного захисту та зв'язку об'єктів поводження з радіоактивними відходами.

2.13. Відомості, що розкривають дані про об'єкти і споруди систем життєзабезпечення, згідно із затвердженими програмами створення страхового фонду документації.

2.14. Перелік об’єктів, що належать до категорії цивільного захисту.

2.15. Відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні напрями розвитку інженерно-технічних заходів цивільного захисту особливого періоду, що плануються (реалізовані) в генеральних планах забудови міста.

2.16. Відомості про використання захисних споруд цивільного захисту для потреб населення.

2.17. Відомості про заходи цивільного захисту міста, підприємств, установ, організацій на особливий період.

2.18. Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та об’єктів національної економіки до відповідних категорій цивільного захисту.

2.19. Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд цивільного захисту міста.

2.20. Відомості про організацію реагування та дій у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

 

3. Відомості з питань діяльності режимно-секретного органу

 3.1. Відомості про планування та організацію запровадження заходів забезпечення режиму секретності, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці, які не підпадають під дію ЗВДТ.

3.2. Номенклатури секретних справ та справ «Для службового користування».

3.3. Акти про придатність режимних приміщень для проведення конкретних видів секретних робіт та матеріали з категоріювання приміщень, де може циркулювати інформація з обмеженим доступом.

3.4. Протоколи засідань експертних комісій.

3.5. Акти перегляду грифів секретності матеріальних носіїв інформації.

3.6. Акти на знищення секретних документів і справ.

3.7. Акти перевірок наявності матеріальних носіїв секретної інформації.

3.8. Акти про результати перевірок стану забезпечення режиму секретності і секретного діловодства.

3.9. Акти передачі секретних документів і документів для службового користування на період відпустки керівника РСО.

3.10. Відомості про надання допуску та доступу до державної таємниці.

3.11. Номенклатура посад працівників, перебування на яких потребує оформлення допус-ку до державної таємниці.

3.12. Відомості про організацію, результати службових розслідувань за фактами розголо-шення державної таємниці, втрат матеріальних носіїв секретної інформації, інших порушень режиму секретності.

3.13. Звіти про стан охорони державної таємниці.

3.14. Відомості про забезпечення режиму секретності в разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану.

3.15. Відомості про тактико-технічні дані інженерно-технічних засобів охорони, систем сигналізації, зміст заходів пропускного та внутрішньооб’єктового режиму.

3.16. Відомості про організаційні та технічні заходи з охорони інформації з обмеженим доступом під час міжнародного співробітництва.

3.17. Відомості про перелік посад, які дають право посадовим особам, що їх займають, надавати матеріальним носіям інформації грифи секретності та доступ працівників до секретних мобілізаційних документів.

3.18. Схеми розміщення місць зберігання таємних документів і виробів, а також технічних засобів, на яких здійснюється обробка інформації з обмеженим доступом, порядок їх охорони та евакуації.

 

4. Відомості з питань технічного захисту інформації

 4.1. Відомості про технічний захист інформації у Славутицькій міській раді, її виконавчих органах, на підприємствах, в установах і організаціях, які не відносяться до ЗВДТ.

4.2. Акти категоріювання об’єктів, на яких циркулює інформація з обмеженим доступом.

4.3. Акти обстеження придатності об’єктів, на яких циркулює інформація з обмеженим доступом.

4.4. Відомості про взаємодію органу місцевого самоврядування з обласною державною адміністрацією, військовими формуваннями, підприємствами, установами, організаціями незалежно від організаційно-правових форм та форм власності з питань організації технічного захисту інформації.

4.5. Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту службової інформації щодо окремого об’єкта інформаційної діяльності, телекомунікаційної, інформаційно-телекомунікаційної системи, де циркулює інформація з обмеженим доступом.

4.6. Відомості щодо заходів технічного захисту інформації з обмеженим доступом на конкретному об’єкті або в конкретній інформаційній, інформаційно-телекомунікаційній системі, які не підпадають під дію ЗВДТ.

4.7. Відомості про склад засобів комплексу технічного захисту, призначених для захисту інформації з обмеженим доступом в конкретній інформаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.

4.8. Відомості про програмне забезпечення функціональних комплексних завдань, в яких використовується службова інформація.

4.9. Відомості про обладнання телефонних ліній технічними засобами захисту інформації.

 

5. Відомості з питань організації зв'язку

 5.1. Відомості за окремими показниками про державну систему урядового та спеціального зв'язку, канали зв'язку, траси, призначення, типи засобів зв'язку, кількість і розміщення крім тих, що становлять державну таємницю.

5.2. Відомості про радіодані міського, обласного та державного рівня системи радіозв'яз-ку, що не становлять державну таємницю.

5.3. Відомості про об’єкти, засоби спеціального зв’язку, контрольно-вимірювальне облад-нання на спеціальну техніку (тактико-технічні характеристики, порядок використання), вимоги до умов експлуатації або виробництва, випробування і технічну експлуатацію, за допомогою яких здійснюється обробка інформації з обмеженим доступом.

5.4. Відомості за окремими показниками про номенклатуру, кількість та характеристики технічних засобів, що використовуються у мережах чи комплексах урядового зв’язку або використовуються у спеціальних інформаційних та телекомунікаційних системах, крім тих, що становлять державну таємницю.

5.5. Відомості щодо встановлення, переустановлення і зняття телефонних апаратів урядового зв’язку, а також довідники, переліки, списки абонентів урядового зв’язку.

5.6. Відомості щодо забезпечення урядовим зв’язком посадових осіб.

5.7. Відомості про спецабонентів електрозв’язку.

 

6. Відомості з питань кадрового забезпечення

 6.1. Перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов’язані.

6.2. Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за Славутицькою міською радою та її виконавчими органами, підприємствами, установами, організаціями, які не виробляють озброєння, боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектуючі вироби до них.

 

7. Відомості з питань діяльності підрозділів управління юстиції

 7.1. Правила забезпечення бланками свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану, правоохоронних органів та порядку їх замовлення.

7.2. Записи актів громадянського стану.

7.3. Книги реєстрації актів громадянського стану і метричні книги органів реєстрації громадянського стану.

7.4. Висновки про державну реєстрацію нормативно-правових актів, відмови у їх реєстра-ції, про скасування рішення про державну реєстрацію актів, які мають гриф «ДСК».

 

8. Відомості з питань економіки, промисловості та енергетики

 8.1. Зведені відомості споживання основних продуктів харчування (на душу населення).

8.2. Зведені відомості про обсяги товарообігу, виробництва продукції та послуг підприємств, установ, організацій.

8.3. Відомості про фінансовий стан закладів торгівлі, ресторанно-готельного господарства, сфери побутового обслуговування населення (дебіторська, кредиторська заборгованість, балансовий прибуток, складські запаси готової продукції).

8.4. Зведені відомості про запаси пально-мастильних матеріалів міста.

8.5. Зведені відомості про довжину ліній електропередач різної потужності (повітряних і кабельних) підприємств електроенергетичного комплексу міста.

8.6. Відомості, що містять зведені дані про реєстрацію іноземних інвестицій.

8.7. Відомості, що містять інформацію про обсяги зовнішньо-торгівельних операцій в розрізі конкретних підприємств.

8.8. Відомості про службові винаходи до повного завершення робіт по їх патентуванню в Україні та за кордоном.

 

9. Відомості з питань житлово-комунального господарства

 9.1. Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи їх охорони, окрім відомостей, що становлять державну таємницю.

9.2. Відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів промисловості.

9.3. Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

9.4. Відомості про заходи та засоби охорони об’єктів комунального водозабезпечення.

9.5. Плани та інженерно-геологічні розрізи по водозабірних (артезіанских) свердловинах.

9.6. Нанесення положень свердловин на зйомку 1:2000, якщо зйомка нетаємна.

9.7. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

9.8. Відомості про фактичні об’єми та місцязнаходження запасів поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення, якщо такі відомості не становлять держтаємницю.

 

10. Відомості з питань будівництва і архітектури

 10.1. Зведені відомості щодо генерального плану міста.

10.2. Плани міста, виконаних на топографічних матеріалах в масштабі:

10.2.1. – 1:50000 і крупніше у будь-якій системі координат крім державної;

10.2.2. – 1:100000 у державній системі координат 1942 року чи в іншій системі координат, але в Балтійській системі висот, які містять за сукупністю всіх показників повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості.

10.3. Відомості про топографічні карти і плани масштабу 1:50000 та крупніших масштабів, спеціальні карти (незалежно від форми та виду носія інформації), похідні від матеріалів аеро- та космічних зйомок, які створені в державній системі координат на територію України.

10.4. Топографічні карти, фото плани, плани міста масштабу 1:10000 – 1:20000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі координат СК-42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, проведеня вимірів і різних засобів господарського і оборонного призначення.

10.5. Відомості про астрономічні, гравіметричні, геодезичні координати пунктів в Україні, які визначені з точністю 20м. і точніше в умовній та місцевій системі координат.

10.6. Картографогеодезичні дані, які характеризують рельєф поверхні Землі з точністю за висотою перерізу до 10 м. на територію України, які покривають площу в одному масиві понад 25 км².

10.7. Плани капітального будівництва та капітального ремонту обєктів спеціального призначення.

 

11. Відомості у сфері земельних відносин

 11.1. Планово-картографічний матеріал в місцевій, умовній та державній системі координат масштабу 1:25000, 1:10000, 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500.

11.2. Графічна частина матеріалів експертної оцінки земель.

11.3. Матеріали грошової оцінки земель.

11.4. Текстова і графічна частина Книги обліку кількості та якості земель.

11.5. Поземельна книга, що містить відомості про земельну ділянку.

11.6. Графічні матеріали характеристики земель за ступенем ерозованості та крутизною схилів.

11.7. Індексні кадастрові карти адміністративно-територіального підпорядкування Славутицької міської ради.

11.8. Технічна документація по створенню планово-картографічної основи для ведення земельного кадастру, землеустрою, охорони земель та моніторингу.

11.9. Графічна частина матеріалів бонітування грунтів.

11.10. Матеріали реєстрації власників Державних актів на право власності та права постійного користування на земельну ділянку.

11.11. Базові матеріали звітності з питань земельних ресурсів.

11.12. Проекти землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіаль-ної громади і проекти розмежування земель державної та комунальної власності міста.

11.13.  Спеціальні тематичні карти і атласи стану земель та їх використання.

11.14. Матеріали програмного забезпечення автоматизованої системи державного земель-ного кадастру та моніторингу земель з прив’язкою до картографічних матеріалів.

11.15. Інформація про стан державної реєстрації земельних ділянок, об’єктів нерухомого майна та прав на них в картографічному вигляді.

 

12. Відомості з питань соціального захисту населення

 12.1. Зведені відомості щодо інвалідів, дітей-сиріт і одержувачів допомоги згідно із Законом України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, малозабезпечених громадян.

12.2. Книги обліку та анкети дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які підлягають усиновленню.

12.3. Інформація щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які усиновлені.

 

13. Відомості з питань охорони здоров'я

 13.1. Відомості про обіг медикаментів, їх запаси в місті.

13.2. Підсумки медико-психологічного відбору до призову в Збройні Сили України по призовній дільниці.

13.3. Зведені дані про чисельність призовників, які направлялися в лікувально-профілак-тичні установи, характер їх захворювань та результати лікування.

13.4. Відомості про хворих венеричними хворобами, психічними розладами (включаючи алкоголізм і алкогольні психози), наркоманією, СНІДом.

13.5. Відомості за окремими показниками про норми, обсяги заготівлі донорської крові, її препаратів відділенням переливання крові.

13.6. Відомості про діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

13.7. Персоналізована інформація про стан здоров’я громадян (захворюваність, інвалідність, смертність та фізичний розвиток).

 

14. Відомості у сфері національностей та релігій

 14.1. Зведені відомості щодо врегулювання конфліктних ситуацій та стосовно інших передбачуваних подій, що можуть виникнути на релігійному ґрунті.

14.2. Відомості, отримані від громадян, державних і релігійних діячів із питань, пов'язаних із захистом інтересів держави, збереженням миру та злагоди в релігійному середовищі, досягнення єдності в православ'ї, мусульманстві тощо.

14.3. Зведені відомості про про стан і тенденції розвитку релігійної ситуації, віровчення та культову діяльність окремих новітніх релігійних організацій.

14.4. Відомості щодо етнополітичних проблем, обумовлених сепаратистськими, ксенофоб-ськими, шовіністичними та іншими дестабілізуючими, антидержавницькими настроями і тенденціями.

14.5. Матеріали, що стосуються конфліктів на мовному грунті та заходи щодо їх врегулювання;

14.6. Інформація про місця походження біженців, яка отримана за допомогою дипломатичних представництв України.

14.7. Відомості про заходи підтримки української діаспори в сусідніх з Україною державах, де існують історичні територіальні претензії та можливі конфлікти на цьому грунті.

14.8. Матеріали про взаємодію органів виконавчої влади з правоохоронними структурами з питань експертиз, релігієзнавчих висновків та орієнтувань, міжконфесійних стосунків.

 

15. Відомості з питань безпеки, охорони правопорядку, оборонної роботи

 15.1. Інформація, яка міститься в документах суб’єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову інформацію (наприклад, службові записки з розрахунками, обґрунтуваннями, аналітичними висновками, прогнозами, відомостями), доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності міської ради, її виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради, здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

15.2. Відомості про заходи щодо забезпечення сталого функціонування органів державної влади, місцевого самоврядування та дотримання громадського порядку під час проведення масових заходів.

15.3. Відомості про антитерористичні заходи на об’єктах міста, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

15.4. Персональні дані згідно положень ЗУ «Про захист персональних даних».

15.5. Інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, яка може поширюватись у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

15.6. Відомості щодо планів та заходів територіальної оборони, що не становлять державну таємницю.

15.7 Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть привести до розкриття джерела отриманої інформації.

15.8. Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства) з питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.

15.9. Найменування військових частин, які зазначені в переліку з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України, над якими здійснюється шефство.

15.10. Відомості про стан зберігання та кількість боєприпасів по військових об’єктах арсенального типу.

 

16. Відомості у сфері міжнародних відносин

 16.1. Відомості про показники зовнішньоекономічної діяльності та експортного потенціалу підприємств військово-промислового комплексу.

16.2. Відомості про організаційні та технічні заходи з охорони інформації з обмеженим доступом під час міжнародного співробітництва.

16.3. Відомості, що містять зведені дані (за квартал, рік, з початку інвестування) про реєстрацію іноземних інвестицій згідно постанови Кабінету Міністрів україни від 07.08.1996 № 928 «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації інвестицій».

 

 Затверджено

  розпорядженням міського голови

30.12. 2016209

Додаток 2


ПЕРЕЛІК

відомостей, що не підлягають розголошенню

і наданню для ознайомлення за інформаційними запитами

 

Не підлягають наданню за запитами офіційні документи, котрі містять у собі:

 

1. Інформацію, визнану у встановленому порядку Державною таємницею.

2. Конфіденційну інформацію.

До конфіденційної інформації, що є власністю держави і знаходиться в користуванні органів державної влади чи органів місцевого самоврядуван-ня, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, не можуть бути віднесені відомості:

2.1. Про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту;

2.2. Про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, які сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян;

2.3. Про стан здоров’я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти і культури населення;

2.4. Стосовно стану справ із правами і свободами людини і громадянина, а також фактів їх порушень;

2.5. Про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб;

2.6. Інша інформація, доступ до якої відповідно до законів України та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, не може бути обмеженим.

3. Інформацію про оперативну і слідчу роботу органів прокуратури, МВС, СБУ, роботу органів дізнання та суду у тих випадках, коли її розголошення може зашкодити оперативним заходам, розслідуванню чи дізнанню, порушити право людини на справедливий та об’єктивний судовий розгляд її справи, створити загрозу життю або здоров’ю будь-якої особи.

4. Інформацію, що стосується особистого життя громадян.

5. Документи, що становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні записки, переписка між підрозділами та інше), якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи, процесом прийняття рішень і передують їх прийняттю.

6. Інформацію, що не підлягає розголошенню згідно з іншими законодавчими або нормативними актами. Установа, до якої звернуто запит, може не надавати для ознайомлення документ, якщо він містить інформацію, яка не підлягає розголошенню на підставі нормативного акта іншої державної установи, а та державна установа, яка розглядає запит, не має права вирішувати питання щодо її розсекречення.

7. Інформацію фінансових установ, підготовлену для контрольно-фінансових відомств.