Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Розвиток міста
 

 wpIspolkom_petrovi4 - page_3lvl_top

 
 

 wpIspolkom_petrovi4 - page_3lvl_l

 
 

 Редактор вмісту

 

ПРАВИЛА

розміщення зовнішньої реклами у місті Славутичі

 

Загальні положення

           1.  Правила розміщення зовнішньої реклами у місті Славутичі розроблені згідно із Законом України „Про рекламу”, постановами Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067 „Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами” та від 30 березня 1994 р. №198 „Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони”. 

          2. Ці Правила регулюють відносини, що виникають між виконавчими органами Славутицької міської ради та фізичними і юридичними особами, незалежно від форми власності та відомчої підпорядкованості у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами на території міста Славутича, та визначають порядок надання дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами.

          3.   У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

алея – дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

виконавчий орган ради – виконавчий комітет Славутицької міської ради;

дозвіл – документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого органу міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних спеціальних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання та будівлях, на опорах вуличного освітлення та зупинок транспорту загального користування, над проїжджою частиною вулиць і доріг; рекламні акції з використанням зовнішнього міського середовища;

інформаційна вивіска – інформація (вивіска) про особу на фасаді біля входу (в’їзду) або про ії продукцію у вітрині споруди, де ця особа займає приміщення. При цьому під вивіскою розуміється елемент оформлення фасаду, що містить інформацію про зареєстроване найменування особи, включаючи герби, емблеми, знаки для товарів та послуг.

місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах міста Славутича, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

пішохідна доріжка – елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у ії межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

реклама – інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару;

рекламоносії – будь-які матеріальні носії інформації, які містять візуальне зображення реклами, зокрема друкована продукція, аплікації, мальовані, світлові, електронні зображення тощо, в тому числі з аудіо трансляцією;

рекламодавець – особа, яка є замовником реклами для її виробництва та/або розповсюдження;

розповсюджувач реклами – особа, яка здійснює розміщення зовнішньої  реклами;

рекламний засіб (далі – РЗ) – рекламоносії та (або) спеціальна рекламна конструкція для його розміщення; рекламні акції з використанням зовнішнього міського середовища;

спеціальні конструкції – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не наземні (повітряні), плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами;

           До інформації про особу належить також розміщена на спеціальних табличках інформація про роботу підприємства, у тому числі час роботи, повне юридичне найменування підприємства, а також профіль діяльності, якщо це не випливає з назви (далі – інформаційна табличка).

         Терміни, що не визначені в цих Правилах, вживаються у значенні, визначеному законодавством України.

          4.  Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому виконавчим органом міської ради відповідно до цих Правил.

          Справляння плати за видачу зазначених дозволів виконавчим органом міської ради забороняється.

          5. На територіях, будинках і  спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою територій населених пунктів.

          6.   Дія цих Правил поширюється на всю територію м. Славутич, включаючи розташування РЗ на будинках (будівлях) і спорудах (у тому числі на наземних спорудах, на об’єктах залізничного вокзалу, на спорудах спеціального призначення), просто неба, на міських вулицях (дорогах), площах тощо, у зелених зонах, на елементах вуличного обладнання та інших об’єктах (місцях розташування РЗ) незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування.

           Порядок є обов’язковим для виконання усіма учасниками рекламної діяльності – фізичними та юридичними особами, незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форм власності.

           7.   Дія цих Правил не поширюється на правовідносини, пов’язані з інформацією, яка відбиває соціальні події, інтереси політичних партій, релігійних і громадських організацій та/або призначена для їх підтримки і            розміщення якої здійснюється на окремих конструкціях (стендах, дошках оголошень тощо) тільки на підставі відповідного рішення виконавчого комітету Славутицької міської ради, згідно з законодавством, що регулює  дані правовідносини.

 

Регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами

           8.  Відділ містобудування та архітектури (далі – робочий орган),  є уповноваженим виконавчим комітетом Славутицької міської ради органом з питань  регулювання діяльності у сфері  розміщення зовнішньої реклами. Робочий орган не може виступати заявником на розміщення зовнішньої реклами та одержувати дозвіл.

          У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники об’єднань громадян та об’єднань підприємств, які проводять діяльність у сфері реклами.

          9.   До повноважень робочого органу належать:

·   розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

·   прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

·   підготовка проекту рішення виконавчого органу ради щодо надання дозволу чи про відмову у його наданні;

·   видача дозволу на підставі рішення виконавчого органу ради;

·   ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів та плану їх розміщення;

·   подання спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;

          10.  Госпрозрахунковий підрозділ при робочому органі на підставі укладеного договору з замовником може надавати такі платні послуги:

·   виготовлення топогеодезичних матеріалів знімання місцевості (М 1:500) з прив’язкою місця розташування наземного рекламного засобу та позначенням виду робіт;

·   розроблення проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

·   надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

·   надання вихідних даних на проектування та розроблення проектно-кошторисної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

          11. Зазначені у пункті 10 цих Правил послуги розповсюджувач зовнішньої реклами може одержати в інших органах, установах та організаціях.

  

Порядок надання дозволів

           12.   Для одержання дозволу заявник подає робочому органу заяву за формою згідно з додатком 1 до цих Правил, до якої додаються:

·   фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6х9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу;

·   копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи – підприємця.

           13.   За наявності документів, передбачених пунктом 12 цих Правил, заява в день її надходження реєструється робочим органом в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (далі – журнал реєстрації), який ведеться за формою згідно з додатком 2.

           Журнал повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом керівника робочого органу, скріпленим печаткою.

          Робочий орган протягом п`яти днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу.

          Одразу після перевірки місця керівник робочого органу приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету.

          У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету робочий орган протягом двох днів видає заявнику для оформлення два примірники дозволу за формою згідно з додатком 3  та визначає заінтересовані органи (особи), з якими необхідно їх погодити.

          У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету робочий орган протягом двох днів надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташування рекламного засобу або дати і номера рішення виконавчого органу ради про надання дозволу на заявлене місце іншій особі та повертає всі подані заявником документи.

           14.   Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення.

          Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений керівником робочого органу не більш як на три місяці у разі:

·   продовження строку оформлення дозволу у зв’язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;

·   письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.

          Робочий орган протягом двох днів з моменту звернення заявника про продовження строку встановлення пріоритету з підстав, передбачених абзацами третім і четвертим цього пункту, письмово повідомляє заявника про продовження строку або надає вмотивовану відмову.

           15. Дата і номер рішення керівника робочого органу про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету заноситься в журнал реєстрації.

          Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

          Інформація про подані заяви та встановлені робочим органом пріоритети є відкритою і повинна надаватися будь-якій особі за її письмовою заявою протягом трьох днів.

          16.   Протягом строку, зазначеного у пункті 14 цих Правил, заявник оформлює обидва примірники дозволу та подає їх робочому органу разом із супровідним листом, в якому зазначається реєстраційний номер заяви.

          У разі прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, яке перебуває в комунальній власності, заявник протягом трьох днів з моменту ознайомлення з рішенням укладає договір на тимчасове користування цим місцем.

          Протягом строку, передбаченого абзацами першим – третім пункту 14 цих Правил, щомісяця справляється плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, в розмірі 25 відсотків плати, встановленої органами місцевого самоврядування.

          У разі продовження строку оформлення дозволу відповідно до абзацу четвертого пункту 14 цих Правил, щомісячна плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, справляється в розмірі 100 відсотків плати, встановленої органами місцевого самоврядування.

          Протягом п’яти днів з дати прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, заявник подає робочому органу копію укладеного ним договору на тимчасове користування місцем та копію документа, що підтверджує внесення відповідної плати.

          17.   Під час подання заяви для одержання дозволу  або оформлених примірників дозволу представник робочого органу в присутності заявника перевіряє комплектність документів, додержання вимог до їх оформлення та видає заявнику довідку з описом поданих документів за формою згідно з додатком 4.

          Перелік документів для надання дозволу є вичерпним.

          18.   У разі недодержання заявником строку, зазначеного в пункті 14 цих Правил, та у разі ненадання ним в установлений строк документів, зазначених у пункті 16 цих правил, заява вважається неподаною, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається, документи повертаються заявнику, про що робочий орган робить відповідний запис в журналі реєстрації.

 

Погодження дозволу

           19.   Дозвіл погоджується з власником місця або уповноваженим ним органом (особою) і відділом містобудування та архітектури.

          На вимогу робочого органу дозвіл погоджується з:

·   Державтоінспекцією – у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування;

·   відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду – у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури, в межах зон охорони таких пам’яток і в межах об’єктів природно-заповідного фонду;

·   утримувачем інженерних комунікацій – у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій.

          Зазначені в абзацах першому, третьому – п’ятому цього пункту органи та особи погоджують дозвіл протягом п’яти робочих днів з дати звернення заявника.

          Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним. Погодження дійсне протягом строку дії дозволу.

          20. У разі відмови у погодженні дозволу органами (особами), зазначеними в абзацах першому, третьому – п’ятому пункту 15 цих Правил, заявникові надсилається вмотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи виконавчого комітету Славутицької міської ради.

          Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством ( міська рада, прокуратура, суд та ін. органи).

          21.   Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

  

Надання дозволу

           22.   Робочий орган протягом не більш як п’ятнадцяти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу розглядає заяву, готує і подає виконавчому органу ради пропозиції та проект відповідного рішення.

          23. Виконавчий орган ради протягом п’яти робочих днів з дати одержання зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

          У разі прийняття рішення про надання дозволу керівник робочого органу протягом двох робочих днів підписує обидва примірники дозволу та скріплює їх печаткою робочого органу.

          Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий – залишається робочому органу для обліку та контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.

          Вмотивоване рішення про відмову у наданні дозволу надсилається робочим органом заявникові протягом п’яти днів з дати його прийняття,  або видається на руки заявникові.

          24.  Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

          25.   У наданні дозволу може бути відмовлено у разі, коли:

·               оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

·                у поданих документах виявлені за відомо неправдиві відомості.

          Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним.

          Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.

          26.   Дозвіл надається на строк, що зазначений в заяві, але не більше ніж на п’ять років.

          27. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами.

           Підставою для проведення робіт, пов’язаних з розриттям грунту (земляних робіт) при встановленні наземних спеціальних рекламних конструкцій, є ордер, який видається комунальним підприємством „Управління житлово-комунального господарства” відповідно до його компетенції на підставі зареєстрованого та виданого дозволу.  

          28.  У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів).

          29. Після розташування рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний строк зобов’язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

          30. Для забезпечення виконання вимог законодавства розповсюджувачі зовнішньої реклами не пізніше ніж за три робочих дні до фактичного розміщення рекламних сюжетів надають робочому органу інформаційні повідомлення із зображенням реклами.

  

Внесення змін та переоформлення дозволу

           31.  Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до робочого органу з письмовою заявою у довільній формі про внесення у дозвіл відповідних змін.

          До заяви додається:

·               технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу;

·     фотокартка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням.

          Робочий орган протягом не більш як п’яти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її і вносить відповідні зміни у дозвіл.

          У разі відмови у зміні технологічної схеми рекламного засобу робочий орган протягом не більш як п’яти днів з дати реєстрації заяви надає письмово вмотивовану відповідь.

          Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

          32.  У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк (з моменту прийняття рішення виконкомом або міською радою) письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган  надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

          Відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

          Плата за надання робочим органом послуг, пов’язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

          33. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу. Продовження строку дії дозволу фіксується в журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у дозвіл.

          У такому ж порядку продовжується строк дії дозволів, наданих до набрання чинності цими Правилами.

          Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

          34.  У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі його в оренду дозвіл підлягає переоформленню.

          Особа, яка набула право власності на рекламний засіб або орендувала його, протягом одного місяця з дня виконання права власності (користування) рекламним засобом звертається до робочого органу із заявою у довільній формі про переоформлення дозволу.

          До заяви додається:

·   документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб;

·   оригінал зареєстрованого дозволу;

·   письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи);

·   копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи – підприємця;

·   банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи платників податків, зборів та інших обов`язкових платежів.

          У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів керівник робочого органу протягом п`яти робочих днів з дати подання заяви вносить відповідні зміни у дозвіл.

          Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації.

          Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

  

Умови припинення дії дозволу та демонтажу

рекламних засобів

           35. Дія дозволу припиняється:

·          у разі закінчення строку його дії;

·          у разі закінчення строку дії договору на право тимчасового користування місцями для розташування рекламного засобу або його розірвання в установленому порядку;

·         до закінчення строку дії на підставі рішення виконавчого органу ради за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців або не переоформлення дозволу в установленому порядку.

         36. Демонтажу підлягають згідно із законодавством:

·         рекламні засобі, дію дозволів на розміщення яких припинено згідно з п.35 цих Правил;

·         рекламні засоби (РЗ) у разі неможливості визначення розповсюджувачів зовнішньої реклами (у тому числі у випадках відсутності маркування РЗ) або відсутності дозволів на їх розташування.

         37. При припиненні строку дії дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами зобов’язаний у триденний строк демонтувати рекламний засіб.

         38. У разі нездійснення розповсюджувачем зовнішньої реклами демонтажу рекламного засобу згідно з п.35 цих Правил або необхідності негайного вирішення цього питання (через загрозу життю або здоров`ю людей чи інші обставини), а також у випадках неможливості встановлення розповсюджувачів зовнішньої реклами, відсутності дозволів на їх розташування, демонтаж здійснюється службами комунального підприємства „Управління житлово-комунального господарства” міста Славутича, власниками земельних ділянок чи споруд, або Державтоінспекцією.

          39.  Рішення про скасування дозволу фіксується в журналі реєстрації та надсилається робочим органом розповсюджувачу зовнішньої реклами.

          Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством.

  

Плата за тимчасове користування місцем розташування

рекламних засобів

           40. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, визначається згідно з додатком №2 до рішення міської ради від 23.06.2006року за №___________ „Про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Славутич” , а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою). При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для не наземного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

          41.  Плата за право тимчасового використання місць для розташування рекламних засобів, що знаходяться у комунальній власності, перераховується розповсюджувачем  зовнішньої реклами на позабюджетний розрахунковий рахунок місцевого бюджету м. Славутич і розподіляється  на будівництво об’єктів комплексного благоустрою.            

          42. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

          

Вимоги до розміщення рекламних засобів

та інформаційних вивісок

​          43.    Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

·   розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у пунктах 48-55 цих Правил;

·   розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

·   освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

·   фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;

·   на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

·   нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

·   у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію;

·   наземні спеціальні рекламні конструкції, розташовані збоку дороги, повинні мати прозору конструкцію на висоту не менше 1.5 метра від поверхні землі, розміщуватися паралельно руху автотранспорту або під кутом не більше 450 до осі проїжджої частини дороги;

·   розміщення наземних конструкцій не повинно створювати перешкод вільному огляду реклами на раніше встановлених конструкціях, сприйняттю технічних засобів організації дорожнього руху;

·   матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів спеціальних конструкцій та рекламоносіїв повинні відповідати сучасним вимогам якості та дизайну;

·   наземні спеціальні конструкції, як правило, мають бути виконані у двохсторонньому варіанті. Фундаменти таких конструкцій повинні бути на одному рівні з поверхнею землі (дорожнього покриття). Допускається виконання фундаменту у вигляді декоративної споруди: квітника або лавок тощо, відповідно до дозволу;

·   спеціальні конструкції слід розраховувати на навантаження і вплив та їх комбінації у відповідності з вимогами Сніп 2.01.07-85;

·              вузли кріплення спеціальних конструкцій до існуючих будинків (будівель) та споруд повинні забезпечувати надійне кріплення та бути захищені від несанкціонованого доступу до них.

          44.   РЗ та інформаційні вивіски не повинні створювати перешкод для експлуатації та ремонту будівель і споруд, на яких вони розташовуються. Розташування їх на фасадах та на дахах будинків та споруд має здійснюватись із дотриманням структурної побудови,  стилістичної єдності фасадів, без пошкодження елементів архітектури.

          45.   Забороняється розташовувати рекламні засоби:

·   на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

·   у місті Славутичі на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

          46. Розміщення зовнішньої реклами на пам`ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам`яток, в межах об`єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та  об`єктів природно-заповідного фонду.

          47.   Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об`єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів,  загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.

        48. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

          49.  Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

          50.   Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством, та технічних норм.

          51. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

          52.   Якщо розміщення інформаційної вивіски на будівлі (споруді) не передбачено проектною документацією цієї будівлі (споруди), погодженою та затвердженою у встановленому порядку, то її розміщення здійснюються на підставі паспорта інформаційної вивіски, який погоджується з відділом містобудування та архітектури, реєструється та видається робочим органом.

          53. Інформаційна табличка розміщується поруч із входом у підприємство, або на дверях, або на склі вітрини. Площа інформаційної таблички повинна бути не більше 1 кв.м.

           Інформаційні таблички та інформація у вітрині, якщо не містить торгових марок, назв, товарних знаків і знаків обслуговування інших підприємств, не потребують реєстрації та оформлення будь-якої дозвільної документації (дозволу та паспорта).

          54. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

          55.   Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з Державтоінспекцією.

          56.   Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

  

Контроль за дотриманням цих Правил та відповідальність

за їх порушення

          57.   Контроль за додержанням цих Правил здійснює робочий орган, а також інші органи (організації) згідно з актами законодавства у межах своєї компетенції.

          58. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами уповноважена особа органу, який здійснює контроль за додержанням цих Правил, звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.

          У разі невиконання цієї вимоги орган, який здійснює контроль, звертається до обласних органів Держспоживстандарту про порушення законодавства про рекламу, який згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 693 від 26.05.2006 уповноважений накладати штраф за дані порушення.

          59. Відділення  Державтоінспекції ГУ МВС України в Київської області:

·         здійснює контроль за дотриманням відповідних вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.94 № 198 „Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони” та ДСТУ 3587-97 „Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги. Вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану” стосовно розташування об`єкту зовнішньої реклами в межах червоних ліній міських вулиць і доріг;

·         у разі порушення вимог зазначених нормативних актів, в установленому порядку письмово вимагає від розповсюджувача зовнішньої реклами усунення порушень у визначений строк, у випадку невиконання цієї вимоги, здійснює демонтаж об`єкту зовнішньої реклами власними силами або ініціює здійснення такого демонтажу відповідними органами (організаціями) згідно з п.34 цих Правил.

 

                 

Порядок

визначення розміру плати за право тимчасового використання

місць для розташування рекламних засобів

           1. Плата за право тимчасового використання місць (для розташування  рекламних засобів), які перебувають у комунальної власності територіальної громади  м. Славутич (далі – плата), складаються з базових тарифів (табл. 1,2) та коригуючи коефіцієнтів (табл. 3), на які послідовно перемножується базовий тариф.

          2.   Плата не враховує податок на додану вартість та податок на рекламу, які мають бути обчислені додатково відповідно до законодавства, та вартість послуг госпрозрахункового підрозділу при робочому органі.

 

Табл. 1. Базові тарифи

 

зп

Вид  рекламного засобу

Одиниця виміру

Плата за мі-

сяць у грн.

1.

Щит, що стоїть окремо

За 1 кв.м площі

поверхні

 

10

2.

Щит на фасаді будинку

За 1 кв.м площі

поверхні

 

10

3.

Щит на тимчасовій споруді, паркані, на території будмайданчика

За 1 кв.м площі

поверхні

 

10

4.

Лайтпостер, що стоїть окремо

За 1 кв.м площі

поверхні

 

10

5.

Лайтпостер, що є складовою частиною павільйону очікування громадського транспорту, кіоску

За 1 кв.м площі

поверхні

 

10

6.

Графічна (лазерна) проекційна

установка

За одиницю

 

1250

 

7.

Телевізійний екран

За 1 кв.м площі

поверхні

 

10

8.

Тимчасова виносна спеціальна кон-

струкція з площею поверхні, кв.м:

-  до 1

-  від 1  до 3

-  понад 3

 

За одиницю

 

 

 

 

10

 

9.

Банер, пано

- на фасаді будинку

- на захисній будівельній сітці до

   100 кв.м

 

За 1 кв.м площі

поверхні

 

 

10

 

 

 

10.

Конструкції на даху будинку (будівлі),

Споруди

 

 

За 1 кв.м площі

поверхні

 

10

11.

Кронштейн

-  на стіні будівлі

-  на стовпі, опорі освітлення

-  на кіоску

За 1 кв.м площі

поверхні

 

 

10

 

12.

Конструкції на естакаді, мості,

шляхопроводі

За 1 кв.м площі

поверхні

 

10

13.

Конструкції у підземному переході

За 1 кв.м площі

поверхні

10

14.

Тумба, об’ємно-просторова конструкт-

ція, шо стоять окремо 

За 1 кв.м площі

поверхні

 

10

15.

Рекламна вивіска, напис на будинку (будівлі), споруді

За 1 кв.м площі

поверхні

 

10

16.

Електронне табло, „рядок, що біжить”,

світлова газета, які розташовані на фасаді

За 1 кв.м площі

поверхні

 

10

17.

Пневмостенд, повітряна куля, які використовуються як рекламоносії, з площею поверхні, кв.м:

-         до 20

-         від 20 до 30

-         понад 30

 

За одиницю

 

150

 

18.

Телефона кабіна, урна, лава, інші елементи зовнішнього благоустрою, які використовуються як рекламоносії

 

За одиницю

 

10

19.

Прапор, парасоля, намет, які використовуються як рекламоносії, з площею поверхні, кв.м:

-         до 5

-         понад

 

За одиницю

 

 

10

20.

Художньо-просторова композиція (зелені насадження, фіто-композиції тощо), які використовуються як рекламоносії

За 1 кв.м площі

поверхні

 

 

10

 

Табл.2. Базові тарифи

 

зп

         Вид  рекламного засобу

Одиниця    виміру

Плата за

добу у грн..

1.

Рекламна конструкція, яка переміщається фізичною особою

 

За одиницю

 

10

2.

Аудіо рекламна акція з використанням

Міського середовища

- без переміщення по місту

- з переміщенням по місту

 

За одиницю

 

 

 

10

3.

Рекламна акція з демонстрацією зразків продукції

- без переміщення по місту

- з переміщенням по місту

 

За одиницю

 

 

 

10

 

 

          3.  Розповсюджувач зовнішньої реклами не звільняється від плати за право тимчасового використання місць для розташування рекламного засобу при відсутності рекламного засобу.

      4. У випадку розміщення рекламоносіїв складної конфігурації розрахунок сплачуваної площі здійснюється у межах описаного  прямокутника  (зовнішні габарити).

            При підрахунку площі рекламоносія плата за неповний квадратний метр береться як за повний.